مجری دو زبانه

مجری دو زبانه

مجری و گوینده حرفه ای با تسلط به زبان انگلیسی برای برگزاری همایشهای بین المللی