یک ترجمه عالی

چگونه تبدیل به یک مترجم خوب شویم؟
24 شهریور 1397 مقالات
مترجم خوب تعلیم مترجمان مسئولیت بزرگی است که باید به‌شدت موردتوجه قرار بگیرد. خدماتی که مترجمین در راستای افزایش فرهنگ و گسترش زبان ارائه داده‌اند، در طول تاریخ به چشم می‌خورد. درواقع ترجمه عامل انتقال یک پیام از زبانی به زبان دیگر، به‌شرط حفظ مفاهیم و ارزش متن مادر ...
هفت پرسش درباره یک ترجمه عالی
17 شهریور 1397 مقالات
یک ترجمه عالی آیا ترجمه ، مفهوم متن اصلی را رسانده است؟ به عنوان مثال درست است که واژه ی \”گره ناد\” در زبان فرانسه به معنی انار و \”گره نادیه\” به معنی درخت انار است، ولی اولی به معنی نارنجک و دومی به معنی نارنجک انداز هم هست ...