مشکلات مترجمان همزمان

راه کار مترجم همزمان
5 خرداد 1397 مقالات
راه کار مترجم همزمان به طور کلی به نظر می رسد که تاثیر آماده سازی شناختی از آماده سازی اصطلاحات کمتر است. تصویر مترجم شفاهی ” انسان صادق” که تلاش می شود با تفسیر گفتمان درک شود، و به دنبال آن نظرات جمع آوری شده را بازسازی می کند، ...
تجربه و شناخت تخصصی مترجمان شفاهی
29 اردیبهشت 1397 مقالات
تجربه و شناخت تخصصی مترجمان شفاهی بسیاری از مترجمان شفاهی اذعان می دارند که اصطلاحات فنی را برای همایش به ذهن می سپرند، و بعد از همایش به سرعت آنها را فراموش می کنند. اما برخی دیگر از مترجمان شفاهی معتقدند که در طی زمان مجموعه واژگان فنی بیشتری ...
شاخص های کیفیت در مترجم همزمان
8 اردیبهشت 1397 مقالات
شاخص های کیفیت در مترجم همزمان اصطلاحات فنی که بار اطلاعاتی آن ها در ترجمه شفاهی عمدتا یا جزا از دست رفته است بسیار متنوع هستند. در ترجمه ی متن این کمیت در زبان مبدا به 80 درصد و در زبان مقصد به 20 درصد می رسد. ارائه ی ...
مشکلات مترجمان همزمان
1 اردیبهشت 1397 مقالات
مشکلات مترجمان همزمان خستگی،شرایط بد کاری، فقدان اطلاعات کافی، بی توجهی محرز سازماندهندگان و نمایندگان نسبت به ترجمه شفاهی الویت های مترجم شفاهی را تغییر داده، و امکان استفاده از قانون کمترین تلاش را فراهم می کند. جستجو برای حفظ اعتبار عنصر مهم دیگری است که نقش عمده ای ...