مشکلات ترجمه همزمان

مشکلات در ترجمه همزمان
21 بهمن 1396 مقالات
مشکلات ترجمه همزمان در مورد مشکلات احتمالی که طی اولین مرحله ی ترجمه ی شفاهی یعنی شنیدن و تحلیل کردن به وجود می آید یادآوری نقش اساسی ساختارهای احتمالی دریافت شده توسط شنونده حائز اهمیت است. گوینده هیچ گاه کلمات را با یک شیوه بیان نمی کند و همچنین ...