مترجمان معروف ایرانی

عوامل اصلی بيكاری مترجمان
15 آبان 1397 مقالات
عوامل اصلی بيكاری مترجمان مهمترين علت بيكاری جوانان و به ويژه مترجمان آموزش ضعيف است. مطمئن باشيد كسی كه در رشته شغلی خود دانش كافی را كسب كرده، و به فردی حرفه ای تبديل شده باشد در هيچ كجای ايران و جهان بيكار نمی ماند. اين مسئله برای مترجمان ...