مترجمان شفاهی

راه کار مترجم همزمان
5 خرداد 1397 مقالات
راه کار مترجم همزمان به طور کلی به نظر می رسد که تاثیر آماده سازی شناختی از آماده سازی اصطلاحات کمتر است. تصویر مترجم شفاهی ” انسان صادق” که تلاش می شود با تفسیر گفتمان درک شود، و به دنبال آن نظرات جمع آوری شده را بازسازی می کند، ...
تجربه و شناخت تخصصی مترجمان شفاهی
29 اردیبهشت 1397 مقالات
تجربه و شناخت تخصصی مترجمان شفاهی بسیاری از مترجمان شفاهی اذعان می دارند که اصطلاحات فنی را برای همایش به ذهن می سپرند، و بعد از همایش به سرعت آنها را فراموش می کنند. اما برخی دیگر از مترجمان شفاهی معتقدند که در طی زمان مجموعه واژگان فنی بیشتری ...