زبان بیان مترجم

مترجم فنی
19 خرداد 1397 مقالات
مترجم فنی جستجوی یک بازسازی کامل اطلاعات در همایش های فنی ظاهرا به اولویت ها و شیوه های نادرتر، به نسبت نظرات کاملا تایید شده منجر می شود. موثرترین ترجمه خیلی به ترجمه ی رو در رو نزدیک بوده و به طور قابل توجهی، با ترجمه ی شفاهی یک ...
زبان بیان مترجم
12 خرداد 1397 مقالات
زبان بیان مترجم به طور کلی AIICتائید کرده است که مترجم شفاهی باید به زبان A( زبان مادری یا مشابه زبان مادری) ترجمه کند. ترجمه به زبانB ( دیگر زبان فعال ) به عنوان کاری که توصیه نمی شود، ولی با توجه به واقعیت های بازار کار انجام آن ...