راه کار ها در مترجمی همزمان 3

راه کار ها در مترجمی همزمان 3
11 فروردین 1397 مقالات
راه کار ها در مترجمی همزمان 3 وقتی مترجم فکر می کند که اطلاعات مهمی را از دست داده است، می تواند موقتا ترجمه اش را متوقف کرده و به شنوندگان اطلاع دهد. آن ها می توانند واکنشی نشان ندهند، بعد از تمام شدن صحبت گوینده از او توضیح ...