19 خرداد 1397 مقالات

مترجم فنی

جستجوی یک بازسازی کامل اطلاعات در همایش های فنی ظاهرا به اولویت ها و شیوه های نادرتر،

به نسبت نظرات کاملا تایید شده منجر می شود.

موثرترین ترجمه خیلی به ترجمه ی رو در رو نزدیک بوده و به طور قابل توجهی،

با ترجمه ی شفاهی یک گفتمان فی البداهه متفاوت است.

برتری فرضی ترجمه از زبان Bبه زبان A مورد سوال قرار گرفته است.

این دیدگاه به علاوه توضیحاتی را از نظر زبان شناسی تا ترجمه های بعدی بتوانند انجام شوند ،

در نظر می گیرد. شناخت نقاط ضعف زبان Bنسبت به زبان A در ترجمه ی شفاهی باید راهی را باز کند،

به تلاش هایی برای تکمیل زبان شناسی تخصصی که در حال حاضر در برنامه مراکز آموزشی وجود ندارد.

مترجم فنی

در عمل آماده سازی اطلاعات اهمیت جستجوی اصطلاح شناسی بارز است.

آگاه شدن در این زمینه باید بتواند با سازماندهی دوباره ی برخی روش ها همراه شود.

مترجمان شفاهی که نیازهای اصطلاح شناختی آن ها از نظر کمی بر مترجمان فنی برتری دارد،

در حقیقت در زمینه فرهنگ لغت و واژگان بسیار در مضیقه هستند.

به همین دلیل گاهی ترجمه ی آن ها کیفیت نسبتا پایینی دارد،

در حالی اگر این امکانات را در اختیار داشتند کار بهتری را ارائه می دادند.

اما آماده سازی اطلاعات و راه کارهای به کار برده شده در یک موقعیت نمی توانند،

تمام مشکلات اصطلاح شناختی را حل کنند که اغلب موجب از دست دادن اطلاعات قابل توجه می شوند.

در حقیقت می توانیم از دو نوع ترجمه شفاهی صحبت کنیم:

در اولی که نوع قدیمی یا کلاسیک آن است مترجم شفاهی در حقیقت جانشین گوینده می شود،

و هم زمان با انتقال اطلاعات شخصیت و سبک گوینده را هم اتنقال می دهد.

در دومین حالت مترجم فنی که شرکت کننده ای متمایز از گوینده است تلاش می کند،

تا جایی که امکان دارد اطلاعات اساسا غیر شخصی را کامل بازسازی کند.

کیفیت ها و قابلیت های بدست آمده برای این دو روش به طور قابل توجهی با یکدیگر متفاوت هستند،

و به نظر می رسد و مستلزم آموزش و روش های تخصصی است.


مطالب مرتبط:

    Rate this post
    برچسب ها