15 آبان 1397 مقالات

عوامل اصلی بيكاری مترجمان

مهمترين علت بيكاری جوانان و به ويژه مترجمان آموزش ضعيف است.
مطمئن باشيد كسی كه در رشته شغلی خود دانش كافی را كسب كرده،
و به فردی حرفه ای تبديل شده باشد در هيچ كجای ايران و جهان بيكار نمی ماند.
اين مسئله برای مترجمان مصداق بيشتری دارد.
چرا كه كار در اين رشته منوط به داشتن مدرك صرف نيست، بلكه داشتن تخصص بيشتر از مدرك به كار می آيد.

اما در مجموع می توان به عوامل زير به عنوان مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر چشم انداز اشتغال مترجمان اشاره كرد:
نداشتن مهارت كافی، سازگار نبودن مهارت های آن ها با تقاضای بازار كار، نداشتن اطلاعات از بازار كار ترجمه،
عدم ارتباط موثر بين ايران با ساير كشورها، ركود اقتصادی و جذب اندك مترجمان در بخش های دولتی.

یکی از مشکلات بسیار رایج در سمینارها و کنفرانسهای علمی برگزار شده در کشورمان،
عدم ترجمه همزمان شفاف و سلیس و در عین حال تخصصی از زبان انگلیسی به فارسی و بالعکس در حین سخنرانی محققین می باشد.

عوامل اصلی بيكاری مترجمان

لذا با توجه به اهمیت ترجمه همزمان در کنفرانسها و سمینارهای علمی،
و لزوم بکارگیری اصطلاحات و واژگان معادل صحیح و تخصصی از سوی گروه مترجمین در این کنفرانسها،
با مشارکت متخصصین دپارتمان مقالات این موسسه کارگروهی را جهت ترجمه تخصصی همزمان،
در کنفرانسها و سمینارهای علمی راه اندازی نموده اند،
تا بدینوسیله بخشی از مشکلات ناشی از کمبود مترجمین آشنا به زبان تخصصی رشته های،
مختلف در سمینارها و کنفرانسهای بین المللی که در کشورمان برگزار می گردد را مرتفع سازند.

با توجه به اهمیت زمان در ترجمه های همزمان و شفاهی،
تسلط مترجمین به رشته تخصصی و واژه های علمی به کارگرفته شده در یک کنفرانس جهت ارائه ترجمه ای سلیس و روان،
از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا برای ترجمه همزمان در هر سمینار یا کنفرانس،
تنها از مترجمینی استفاده می نماید که در آن رشته تخصص و تجربه کافی داشته باشند.


مطالب بیشتر:

Rate this post
برچسب ها