8 اردیبهشت 1397 مقالات

شاخص های کیفیت در مترجم همزمان

اصطلاحات فنی که بار اطلاعاتی آن ها در ترجمه شفاهی عمدتا یا جزا از دست رفته است بسیار متنوع هستند.

در ترجمه ی متن این کمیت در زبان مبدا به 80 درصد و در زبان مقصد به 20 درصد می رسد.

ارائه ی کلی این آمارها بیشتر جنبه ی روایی دارد تا آموزنده.

با این وجود این تحلیل این امکان را به مترجم می دهد

که از این سه شاخص که به نظر می رسد تاثیر به سزایی روی ظرفیت عکس العمل وی در مواجهه با مشکلات شناخت اصطلاحات دارد،

استفاده کند.

سرعت گوینده:

سرعت گوینده مهترین عامل است.

اگر جداسازی و مشخص کردن تاثیر سرعت گوینده به طور کمی مشکل است

با این همه واضح است که هرچه سرعت گوینده بیشتر شود قسمت بیشتری از اطلاعات از دست می رود

و وقتی از دست دادن اطلاعات از حد خاصی عبور کند دیگر هیچ شاخصی نمی تواند اثر این کار را جبران کند.

شیوه ی بیان گفتمان: خواندن یا فی البداهه گفتن

در ترجمه شفاهی ،ترجمه ی گفتمانهای از پیش خوانده شده بسیار مشکلتر است از ترجمه ی سخنرانی ها

و این به دلیل حجم و ریتم و نداشتن ایده ی قبلی نزد مترجم شفاهی است.

در عوض تنها گفتمان های خوانده شده امکان شناخت تمام اصطلاحات فنی را از قبل به مترجم می دهد.

ترجمه ی شفاهی این متون از قبل خوانده شده اغلب به جملات مبهم

و تداخلات زبانشناسی که فهم آن را مشکل کرده منجر می شود

اما پیکره ی مورد مطالعه برای آن ها برتری مطلق در بازسازی اطلاعات منتقل شده در اصلاحات تخصصی قائل می شود.


مطالب مرتبط:

Rate this post
برچسب ها