7 مهر 1397 مقالات

نكات مهم درباره مترجم همزمان

لازم به ذكر است كه از مترجم همزمان در كنفرانس های بين المللی، همايش های جهانی، اجلاس بزرگ،
سمپوزيم های دوره ای و برنامه هايی از اين دست استفاده می شود.
پس برای مذاكرات بازرگانی و جلسه هايی كه تعداد شركت كنندگان آن اندك است بايد از مترجم پياپی كمك جست.

در مراسم هايی كه بيش از دو ساعت بطول انجامند از جمله نشستهای جمعی سالانه،

معرفی محصولات جديد و ضيافتهای تشريفاتی، به دو مترجم همزمان نياز است.
واقعيت اينست كه ترجمه همزمان، تمركز فكری بالايی را می طلبد و تجربه نشان داده است،
كه هر مترجم همزمان مي تواند حدود نيم ساعت كار مفيد (مداوم) انجام دهد. پس از اين مدت زمان، بايد نفر دوم جای او را بگيرد.

از اين گذشته، تجهيزات ويژه ای برای ترجمه همزمان لازمند. يك اتاقك با ديواره عايق صوتی كه نسبت به سخنگوی جلسه،
ديد داشته باشد و يك سيستم صوتی كه صدا را واضح به مترجم برساند،
از جمله اين تجهيزات بشمار ميروند. ميكروفونی نيز لازم است كه صدای مترجم را به گوش حاضرين در جلسه برساند.

دادن اطلاعات كافی و بموقع به مترجم در مورد موضوعِ نشست،
پيش از آغاز جلسه ترجمه، كاملاً واجب است. از آنجاييكه ترجمه، در آنِ واحد انجام مي شود،
فرصتی برای مرور مطالب بيان شده و تصحيح اشتباهات وجود ندارد.


مطالب بیشتر:

برچسب ها