5 خرداد 1397 مقالات

راه کار مترجم همزمان

به طور کلی به نظر می رسد که تاثیر آماده سازی شناختی از آماده سازی اصطلاحات کمتر است.

تصویر مترجم شفاهی ” انسان صادق” که تلاش می شود با تفسیر گفتمان درک شود،

و به دنبال آن نظرات جمع آوری شده را بازسازی می کند،

باید به نفع تصویر تکنیسینی که الویتش پرداختن به جزییات است پاک شود.

قطعا بررسی سطحی یک حوزه از جنبه ی اثری عوام پسند یا شیوه ای دیگر امکان درک منافع حائز اهمیت،

اهداف،جهت گیری های کلی ، در یک مذاکره یا در یک مجمع سیاسی را فراهم کرده

و از بسیاری از اشتباهات در ترجمه جلوگیری می کند.

این روش آماده سازی در مورد همایش های فنی تاثیر کمتری دارد،

زیرا مشکلات به بخش های کوچک عبارت محدود شده است.

راه کار مترجم همزمان

تفاوت بین مترجم شفاهی و شنوندگان عادی این است که معنای کلی گفتمان برای مترجم شفاهی،

نسبت به مولکول های آن یعنی واحد های معنایی از اهمیت کمتری برخوردار است.

برای بهتر دنبال کردن گوینده مترجم شفاهی باید گفتمان را در سه سطح اتمی، مولکولی و بین مولکولی درک کند؛

او باید روابط کاربردی موجود در داخل جمله و بخش های مختلف آن و زنجیره ی جمله را نیز متوجه شود.

فراتر از این بازده تلاش های فکری به سرعت کاهش می یابد.

پیکره ی مورد مطالعه معرف مثال های زیادی از مترجمین شفاهی است،

که یک مقاله را بدون آن که کل آن را درک کنند ترجمه کرده اند.

در حالت مطلوب توضیح اصول اصلی علوم و فنون باید از جستجوی اصطلاح شناختی پیشی گیرد.

در عمل یک کار با کیفیت بدون این گام قبلی امکان پذیر است.


مطالب مرتبط: 

برچسب ها